ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น

บริษัทประกันภัยของคนไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.16 MB

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือแจ้งกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประจำปี 2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 402.64 KB

หนังสือแจ้งกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 123.42 KB

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 317.53 KB

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 7.60 MB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 313.98 KB

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 736.30 KB

แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 432.54 KB

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 349.23 KB

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.11 MB

ข้อมูลรายงานประจำปี /แบบ 56-1

รายงานประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 9.17 MB

รายงานประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 3.73 MB

รายงานประจำปี 2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.60 MB

รายงานประจำปี 2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 7.71 MB

ข้อมูลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 578.71 KB

กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 781.15 KB

แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 565.47 KB

กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.97 MB

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาส 3/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.00 MB

งบการเงินไตรมาส 2/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 439.66 KB

งบการเงินไตรมาส 1/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 420.13 KB

งบการเงินประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 691.64 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 588.58 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 586.73 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 583.02 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 625.61 KB

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (แบบ ปผว.1)

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 2/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 495.48 KB

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 483.71 KB

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 513.96 KB

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 3/2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 493.19 KB