ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น

บริษัทประกันภัยของคนไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.16 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.34 MB

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.08 MB

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 127.05 KB

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 370.97 KB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 313.98 KB

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 736.30 KB

แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 432.54 KB

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 349.23 KB

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.11 MB

ข้อมูลรายงานประจำปี /แบบ 56-1

รายงานประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 9.17 MB

รายงานประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 3.73 MB

รายงานประจำปี 2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.60 MB

รายงานประจำปี 2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 7.71 MB

ข้อมูลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 578.71 KB

กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 781.15 KB

แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 565.47 KB

กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.97 MB

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาส 3/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 9.77 MB

งบการเงินไตรมาส2/2564 ฉบับภาษาไทย

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 598.76 KB

งบการเงินไตรมาส1/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 8.58 MB

งบการเงินประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 4.33 MB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 506.11 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 504.79 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 482.72 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 568.18 KB

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (แบบ ปผว.1)

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 2/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 495.48 KB

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 483.71 KB

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 513.96 KB

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 3/2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 493.19 KB