การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 313.98 KB

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 736.30 KB

แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 432.54 KB

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 349.23 KB

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้าง กิจการและแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 3.03 MB

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างกิจการ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 678.65 KB

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 501.66 KB

ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 140.11 KB

สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (ตามบัญชี 2)

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 640.15 KB

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทโฮลดิ้งตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 192.31 KB

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 646.69 KB

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 181.66 KB

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ในการลงคะแนนเสียง

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 123.25 KB

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 248.46 KB

หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form

คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 89.14 KB

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 228.44 KB

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 359.47 KB

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 436.43 KB