เกี่ยวกับไทยประกันภัย

วางใจไทยประกันภัยเป็นผู้ช่วยในชีวิตคุณด้วยหลากหลายบริการที่เราพร้อมช่วยเหลือและดูแลคุณทุกด้านให้เรื่องประกันภัยเป็นเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย ตามประกาศ คปภ.

บริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 487.00 KB

ข้อบังคับบริษัท

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.32 MB

เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.27 MB

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 209.40 KB

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 298.41 KB

ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้น

บริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย