การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย ตามประกาศ คปภ.

การเปิดเผยข้อมูลปี 2564

แบบ ปผว. 2 รายเดือนกันยายน 2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 141.65 KB

แบบ ปผว. 1 รายไตรมาส 3/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 463.68 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 2/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 369.21 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 1/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 359.84 KB

การเปิดเผยข้อมูลปี 2563

แบบ ปผว.1 รายปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 962.95 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 3/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 358.23 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 2/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 365.16 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 1/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 359.08 KB

การเปิดเผยข้อมูลปี 2562

แบบ ปผว.1 รายปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 472.91 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 1/2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 208.83 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 2/2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 247.42 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 3/2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 88.33 KB

การเปิดเผยข้อมูลปี 2561

แบบ ปผว.1 รายปี 2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 294.60 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 267.63 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 2/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 249.32 KB

แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 3/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 263.68 KB

การเปิดเผยข้อมูลปี 2560

แบบ ปผว.1 รายปี 2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 3.13 MB