คำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สินทรัพย์ที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งของบริษัท TIC คือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม TIC ทราบว่า ลูกค้าและกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายคาดหวังว่า TIC จะเป็นผู้ดูแลข้อมูลของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง มีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อข้อมูล มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ดังนั้น TIC ได้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยใน ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

คำแถลงนี้จะให้รายละเอียดกับท่านว่า ทำไม TIC ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไร ใครบ้างที่อาจได้ รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเข้าถึง ทบทวนและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร รวมถึงนโยบายการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุ- ประสงค์ทางการตลาดและการใช้คุกกี้ส์ (cookies) อีกด้วย  การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำแถลงนี้  หากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำแถลง กรุณาอย่าให้ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับTICผ่านทางเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วๆ ไปเท่านั้น แม้TICจะได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลใน เว็บไซต์นี้อย่างไรก็ดี TIC ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่มาจากความ ผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ นอกจากนี้ การคัดลอกข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจกระทำได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากTIC ยกเว้นสำหรับการ ใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อเท่านั้น

TIC ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม  การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านเป็นไปด้วย ความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่บริษัทตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำ ธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้ TICจะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสมัครงาน

เว็บไซต์นี้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจกฎหมายของประเทศที่มีข้อจำกัดในการให้TICเผยแพร่ ข้อมูล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากท่านมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และTICไม่สามารถรับ ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในข้อนี้

 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

บริษัทจะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่บริษัทตามช่องทางต่างๆ บริษัทอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านโดยชอบตามกฎหมาย จากบริษัท พันธมิตรธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆ (devices) ที่ท่านใช้ในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัท

หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ  ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือ บนแอปพลิเคชัน (application) ที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคม ออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไป และเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน  จากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบาย และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น เมื่อท่าน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไปและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ให้แสดงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Profile) บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่าน รวมถึง ชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล ที่อยู่ สถานที่ตั้ง (location) ของท่าน เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูก จำกัด หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

 

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยไว้ภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องของสัญญาประกันภัยและสิทธิตามกฎหมายอื่นๆที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
 • บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนายหน้าประกันวินาศภัยตามอายุความในการฟ้องคดีแพ่ง
 • บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้มุ่งหวังเอาประกันภัย และ ผู้สมัครงานที่ท่านได้ให้ไว้ต่อบริษัทไว้ไม่เกินหนึ่งเดือน เว้นแต่ ท่านจะได้แสดงความประสงค์ไว้เป็นอย่างอื่นในภายหลัง

 

ใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ  ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย  และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลัก  หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  ซึ่งTICจะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 

ชื่อเรียก ชื่อที่จดทะเบียนภาษาไทย ชื่อที่จดทะเบียนภาษาอังกฤษ
724 Insurance บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด 724 Market Company Limited
Srikrung Broker บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด Srikrung Broker Company Limited
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB Bank Public Company Limited
เงินติดล้อ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด Ngern Tid Lor Company Limited
PTN Broker บริษัท พีทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด PTN Insurance Broker Company Limited
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
NSF (กอช.) กองทุนการออมแห่งชาติ National Savings Fund
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) Asset World Corp Public Company Limited

 

 

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน ของTICในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของTIC

 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอก TIC) ที่ให้บริการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล โทรคมนาคม คอม พิวเตอร์ การชำระเงิน การเก็บหนี้ หรือการชำระค่าหลักทรัพย์ การให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) ศูนย์บริการข้อมูลทาง โทรศัพท์(Call Center) การบริการส่งเอกสารและจ้างพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจของ TIC และการให้บริการของ TIC แก่ท่าน
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับTICในการจัดหาหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับบริการประกัน
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอก TIC) รวมถึงบริษัทที่ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น บริษัทรับ ประกันต่อ บริษัทบริหารจัดการด้านการลงทุน บริษัทสืบสวนเรื่องสินไหม  สมาคมหรือสภาองค์การต่างๆ
 • บริษัทอื่นๆ ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลของท่าน หรือติดต่อกับท่าน เช่น บริษัทวิจัย และสถาบันจัดอันดับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับบริการที่บริษัทมอบให้แก่ท่าน และ
 • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดก็ตามที่ TIC ต้องเปิดเผยข้อมูล (ก) ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัท TIC หรือ (ข) ตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัท TIC และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทรวบรวมขึ้นในระหว่างที่ให้บริการในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ จะถูกส่ง ต่อให้เพียงบุคคลข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นในบางครั้ง บริษัทอาจจะซื้อธุรกิจ หรือขายธุรกิจหนึ่งธุรกิจหรือมากกว่านั้น (หรือธุรกิจเพียงบางส่วน) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ อาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ หรือการขาย หรือ การเสนอซื้อหรือเสนอขาย ในกรณีที่ TIC ซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามคำแถลงเกี่ยวกับการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่าที่จะสามารถปฏิบัติและได้รับอนุญาตให้ทำได้ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บุคคลอื่น ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งที่อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกเขตประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่ง จัดเก็บ และดำเนินการใน ประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท TIC ตั้งอยู่ หรือในประเทศที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่ หรือจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกให้ บริการอยู่ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท หรือใช้บริการของบริษัท หรือเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัท ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอำนาจกฏหมายของท่านแก่บริษัทพันธมิตรของ TIC หรือบุคคลภายนอกที่เราจะส่งข้อมูลให้ตามที่กล่าว ข้างต้น

 

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการ

 • ตรวจสอบว่า TIC เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอดูข้อมูลเหล่านั้น
 • ขอให้TICแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง
 • ขอให้ TIC ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ถอนความยินยอมที่เคยได้ให้ไว้แก่TIC และ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของ TIC และข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น และหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปที่หน่วยงานบริการลูกค้า TIC Call Center 1309
 • TIC มีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ
 
ในกรณีที่ท่านได้ขอให้TIC ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้
 

การแก้ไขคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

TIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สำหรับการแจ้งให้ท่าน ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  หรือการแก้ไขดังกล่าว หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่บริษัททำการจัดเก็บไว้ได้เสมอ นอกจากนั้น ยังทราบถึงว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างไร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง   การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้า เว็บไซต์ดังกล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ TIC เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ คลิกที่นี่ และนโยบายคุกกี้ส์ (cookies) ได้ที่ คลิกที่นี่ หรือติดต่อ บริษัทได้ตามรายละเอียดข้างต้น