ร่วมงานกับไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานใน ตำแหน่งต่างๆ สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของ องค์กรและเติมโตไปด้วยกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411-413 E-mail : HR@thaiins.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

11 ตำแหน่งงาน
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ตรวจสอบรายงานจากบริษัทสำรวจภัย
 2. เจรจาโน้มน้าวลูกค้า, เจรจาค่าสินไหม
 3. มีความรู้เรื่องระเบียบ คปภ. จ่ายค่าสินไหมทดแทนและเงื่อนไขกรมธรรม์
 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความซื่อสัตย์ อดทน
 2. มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบอุบัติเหตุ

**นั่งปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่

1
อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. บันทึกบัญชีและรายการปรับปรุงบัญชี
 2. บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร
 3. จัดทำรายงาน Management และ สร้างกร๊าฟ เพื่อจัดทำ Power Point ตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมส่งภายในวันที่กำหนด
 4. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายเดือน
 5. จัดทำไฟล์สำหรับส่งงบการเงินประจำปีในระบบ DBD
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 2. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Sun,Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ด้านภาษีอากร
 5. มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานต่างๆ 
1
อัตรา

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. วิเคราะห์และวางแผนจัดการความเสี่ยงโดยนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติให้กับผู้บริหาร
 2. คำนวณเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน
 3. ติดตามและทบทวนการรับประกันภัยประเภทต่างๆ
 4. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขายในปัจจุบันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีในสาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
 4. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการติดต่อสื่อสาร
1
อัตรา

ผู้ช่วยผู้จัดการ (ดูแลโครงสร้าง)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ควบคุมการวิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
 2. ควบคุมการวิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ คู่ค้าต่าง ๆ
 3. ควบคุมและบริหารจัดการ เกี่ยวกับ Resource ให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ในแต่ละแผนโครงการ
 4. ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ต้องครบถ้วนสมบรูณ์ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัตินำระบบขึ้น Production
 5. ควบคุมดูแลการหา Solutions ต่าง ๆ ในการนำมาใช้เพื่อพัฒนาระบบ
 6. ควบคุมและดูแลโปรแกรม Version change ต่าง ๆ
 7. ควบคุมแผนงานและโครงการให้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดและควบคุมต้นทุนในการพัฒนาแต่ละโครงการ
 8. รายงานผลแผนงานและโครงการกับผู้บังคับบัญชา
 9. ควบคุมและดูแลการพัฒนาระบบให้อยู่ในกรอบของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามข้อกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 2. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทีม Development ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. สามารถขียนและเข้าใจภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย
 4. มีความรู้ในการใช้งาน Database ที่เป็น MS SQL, DB2, Oracle
 5. มีความรู้เกี่ยวกับ Web Server JBOSS, WebSphere, Reporting Services, MS SQL CUBE
 6. มีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales Non-Motor)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันภัย (Non-Motor) ตามทีมที่สังกัด โดยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้
 2. รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสรุปข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อปิดการขาย
 3. เสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เป็นพนักงานสัญญาจ้างงาน 1 ปี สังกัด
 2. เสนอขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ควรมีประสบการณ์งานขายประกันภัย (Non-Motor) ทางโทรศัพท์
 3. มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายทางโทรศัพท์
 4. รักงานขาย และทัศนคติที่ดีในงานบริการ รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 5. มีวินัยและความอดทนในการทำงานได้ด้วยตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์เมื่อต้องทำงานเป็นทีม
 6. ชอบทำงานที่ท้าทายความสามารถ โดยแลกกับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
 7. คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถพิมพ์ดีดได้เร็วในระดับพอใช้ แต่แม่นยำ
1
อัตรา

Business Solution Specialist

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. Brainstorms with the creative team to discover new solutions and approaches to old problems
 2. Gather intelligence from corporate executives and middle managers about needs and future growth
 3. Partner with application directors and creators to ensure each project meets a specific need and resolves successfully
 4. Assume responsibility for project tasks and ensure they are completed in a timely fashion
 5. Evaluate, test and recommend new opportunities for enhancing our software, hardware and IT processes
 6. Compile and distribute reports on application development and deployment
 7. Design and execute A/B testing procedures to extract data from test runs
 8. Evaluate and draw conclusions from data related to customer behavior
 9. Consult with the executive team and the IT department on the newest technology and its implications in the industry
 10. Provide the business perspectives in the support of all governance activities
 11. Maintain related requirement traceability and track the traceability to design
 12. Participate in requirements related to i.e. solution, standard and guideline, of specific projects
 13. Be a liaison between business users and System to ensure that business and technical requirements are aligned with organization’s standard and referenced architecture

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Bachelor’s or Master’s degree in computer engineering, information technology or related field.
 2. Works well under-pressure and strict timeline with positive attitude and result oriented
 3. Experience in evaluate, test and recommend new opportunities for enhancing our software, hardware and IT processes.
 4. Good communication and presentation skills.
1
อัตรา

Business Analyst

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. วิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 2. วิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือคู่ค้าต่างๆ
 3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ร้องขอ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาระบบ Application
 4. ดำเนินการพัฒนาระบบตาม Requirement Spec อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. จัดให้มีการทดสอบระบบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบและความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน
 6. ประสานงานกับคู่ค้าในการร่วมพัฒนาระบบจนเป็นผลสำเร็จ
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขคอมพิวเตอร์
 2. สามารถเขียน Program ภาษา Java และเข้าใจภาษา Programming Web base อิ่นๆ เช่น .Net หรือ PHP เป็นต้น
 3. มีความรู้ในการใช้งาน Database ที่เป็น MS SQL, DB2, Oracle
 4. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Web Technologies ต่างๆ เพื่อนำไปสร้าง Business models ในการพัฒนาระบบ
 5. มีสามารถในการวิเคราะห์ระบบงาน
1
อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค non-motor และmotor
 2. วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น และนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารและทีมงาน
 3. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มผู้บริโภค การแข่งขัน และข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
 4. วิเคราะห์ช่องทางการขาย โดยให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับช่องทาง และมีการพัฒนาช่องทางการขายใหม่
 5. วางแผนและดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กร
 6. ติดตามและประสานงานกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
 2. มีความรู้ด้านการทำวิจัยกับผู้บริโภค
 3. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ทักษะการวิเคราะห์ตลาด การแข่งขัน
 4. มีทักษะในการสื่อสารในเกณฑ์ดี มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี 
 5. มีความคิดสร้างสรรค์
 6. มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงาน
 7. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 8. มีความเชี่ยวชาญการยื่น Filling กับทางคปภ.
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายดูแลโครงสร้าง

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

- Windows server 2012,2016 or 2019

  Domain Controller and Group policy, DNS, DHCP, Maintenance Task and File Share 

- Exchange 2013 Setup User and Service administration

- Endpoint Antivirus Monitor, Take Action, Reporting - Solid networking knowledge (OSI network layers, TCP/IP).

New network solutions and or improving the efficiency of current networks

- Understand the working principle of IP Phone system

- Monitor performance and maintain systems according to requirements and report daily, weekly and monthly

- Have good communication skills and work as a team

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer

2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3.มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

4.สามารถควบคุมอารมณ์ ภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

5.มีใจรักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก

 

1
อัตรา

Service Design

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. Design service for back end process To help in making business or services Meet customer needs Or more operations, including meeting the needs of partners.
 2. Starting with solving systemic problems Those involved Until working with traditional systems
 3. Can define Problem Definition  “Experience Moments” Before, During and After
 4. Analyze the real problem by collecting all problem data in the organization's service.
 5. Opportunity Area is to find opportunities from various insights that we can solve the real problem. And meet that demand by we will Map insights that connect with Experience moments at different times
 6. Investigate and diagnose technology issues reported  or Operational Monitoring.
 7. Collaborate with colleagues, peers, systems analysts and managers to resolve/escalate incidents/problems.
 8. Identify wide impact issues and involve relevant teams to resolve within SLA.
 9. Identify similarities, co-relate incidents and raise problems records/defects for the support teams to identify a solution/workaround.
 10. Retain ownership of customer’s issues and keep them informed of the progress.
 11. Possess detailed knowledge of relevant SLA’s and their implications for support.
 12. Possess in-depth knowledge of processes and good grounding across technology wide procedures.
 13. Identify, recommend and implement process improvements Publish knowledge base articles for any new issues identified.
 14. Keep up to date with technology and use this knowledge to improve resolution times.
 15. Identify the need for training and able to coach peers and team members on latest developments in Technology.
 16. Generate and discuss daily/weekly/periodic reports relevant

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. A bachelor’s degree in business /Computer science or related field or an MBA.
 2. A minimum of 5 years experience in business analysis or process improvement  
 3. Exceptional analytical and conceptual thinking skills.
 4. The ability to influence stakeholders and work closely with them to determine acceptable solutions.
 5. Advanced technical skills.
 6. Excellent documentation skills.
 7. Fundamental analytical and conceptual thinking skills.
 8. Experience creating detailed reports and giving presentations.
 9. Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook.
 10. A track record of following through on commitments.
 11. Excellent planning, organizational, and time management skills.
 12. Experience leading and developing top performing teams.
 13. A history of leading and supporting successful projects.
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. จัดทำการวางบิลเพื่อเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันกับ  Broker /ตัวแทนนายหน้า/คู่ค้า เดือนละ 2 ครั้ง
 2. จัดทำรายการกระทบค่าเบี้ยเพื่อ ติดตามให้ตรงตาม Due เดือนละ 2 ครั้ง 
 3. ตรวจสอบ Pay in  กับจำนวนเงินให้ถูกต้อง และตรวจสอบยอดเงินกับ Bank Statement ของบริษัท พร้อมนำส่งให้ฝ่ายบัญชีตั้งพักเจ้าหนี้เข้าระบบ เพื่อตัดเบี้ยในระบบให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
 4. จัดทำ ตรวจสอบ เงินคืนผลประโยชน์ที่ถูกต้องให้ทำคืน ภายใน 7 วัน หลังจากตัดเบี้ยในระบบเรียบร้อยแล้ว
 5. จัดทำและสรุปเพื่อขออนุมัติออกจดหมายทวงถาม (ฉ1) ให้คู่ค้า
 6. จัดทำและสรุปเพื่อขออนุมัติออกจดหมายแจ้งยกเลิก(ฉ2) ให้ลูกค้า 
 7. จัดทำและสรุปเพื่ออนุมัติยกเลิกกรมธรรม์ออกจากระบบ
 8. จัดทำสรุปเบี้ยค้างชำระ(พร้อมเหตุผล)  ทุกรายการส่งให้หัวหน้างานทุกสิ้นเดือน
 9. โทรติดตามค่าเบี้ยประกันลูกค้าต่ออายุที่มีสินเชื่อ
 10. แก้ไขปัญหาและประสานงานภายในแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี (บัญชี , การเงิน , การจัดการทั่วไป) ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 2. มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
 3. ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาได้ ทำงานภายใต้แรงกดดันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 4. ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกสถานที่ได้ (ถ้ามี)
 5. มีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงาน
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างดี