ร่วมงานกับไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานใน ตำแหน่งต่างๆ สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของ องค์กรและเติมโตไปด้วยกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411-413 E-mail : HR@thaiins.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

10 ตำแหน่งงาน
1
อัตรา

ผู้ช่วยผู้จัดการเลขานุการบริษัท

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 4. จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
 6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
 7. ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย หญิง
 2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 3. มีความละเอียด รอบคอบ
 4. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานเป็นอย่างดี
 5. ผ่านหลักสูตรการเป็นเลขานุการบริษัท
1
อัตรา

Graphic Designer

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อออกแบบ Content artwork, Sale material ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้คำแนะนำบุคคลภายในองค์กร เรื่องรูปแบบของงานออกแบบตามหลัก CI Branding
 3. คิด key visual ภายใต้ concept brief ได้
 4. ถ่ายภาพนิ่ง เพื่อสนับสนุนงานส่วนประชาสัมพันธ์
 5. ถ่ายวิดีโอสั้นๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
 6. ทำ animation 2 มิติได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบนำเสนอไอเดียใหม่ๆ
 4. เสพสื่อออนไลน์ และทันกับ content viral
 5. มีความสามารถใน โปรแกรมออกแบบ (Adobe: Photoshop / Illustator / Premier Pro and other)
 6. มีความสามารถในการถ่ายภาพบุคคล
 7. แก้ไขปัญหาได้ ทำงานภายใต้แรงกดดันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก
 9. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่อยากทำงานสนุก
1
อัตรา

Service Design

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. Design service for back end process To help in making business or services Meet customer needs Or more operations, including meeting the needs of partners.
 2. Starting with solving systemic problems Those involved Until working with traditional systems
 3. Can define Problem Definition  “Experience Moments” Before, During and After
 4. Analyze the real problem by collecting all problem data in the organization's service.
 5. Opportunity Area is to find opportunities from various insights that we can solve the real problem. And meet that demand by we will Map insights that connect with Experience moments at different times
 6. Investigate and diagnose technology issues reported  or Operational Monitoring.
 7. Collaborate with colleagues, peers, systems analysts and managers to resolve/escalate incidents/problems.
 8. Identify wide impact issues and involve relevant teams to resolve within SLA.
 9. Identify similarities, co-relate incidents and raise problems records/defects for the support teams to identify a solution/workaround.
 10. Retain ownership of customer’s issues and keep them informed of the progress.
 11. Possess detailed knowledge of relevant SLA’s and their implications for support.
 12. Possess in-depth knowledge of processes and good grounding across technology wide procedures.
 13. Identify, recommend and implement process improvements Publish knowledge base articles for any new issues identified.
 14. Keep up to date with technology and use this knowledge to improve resolution times.
 15. Identify the need for training and able to coach peers and team members on latest developments in Technology.
 16. Generate and discuss daily/weekly/periodic reports relevant

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. A bachelor’s degree in business /Computer science or related field or an MBA.
 2. A minimum of 5 years experience in business analysis or process improvement  
 3. Exceptional analytical and conceptual thinking skills.
 4. The ability to influence stakeholders and work closely with them to determine acceptable solutions.
 5. Advanced technical skills.
 6. Excellent documentation skills.
 7. Fundamental analytical and conceptual thinking skills.
 8. Experience creating detailed reports and giving presentations.
 9. Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook.
 10. A track record of following through on commitments.
 11. Excellent planning, organizational, and time management skills.
 12. Experience leading and developing top performing teams.
 13. A history of leading and supporting successful projects.
1
อัตรา

Business Solution

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. Brainstorms with the creative team to discover new solutions and approaches to old problems
 2. Gather intelligence from corporate executives and middle managers about needs and future growth
 3. Partner with application directors and creators to ensure each project meets a specific need and resolves successfully
 4. Assume responsibility for project tasks and ensure they are completed in a timely fashion
 5. Evaluate, test and recommend new opportunities for enhancing our software, hardware and IT processes
 6. Compile and distribute reports on application development and deployment
 7. Design and execute A/B testing procedures to extract data from test runs
 8. Evaluate and draw conclusions from data related to customer behavior
 9. Consult with the executive team and the IT department on the newest technology and its implications in the industry
 10. Provide the business perspectives in the support of all governance activities
 11. Maintain related requirement traceability and track the traceability to design
 12. Participate in requirements related to i.e. solution, standard and guideline, of specific projects
 13. Be a liaison between business users and System to ensure that business and technical requirements are aligned with organization’s standard and referenced architecture

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. A bachelor’s degree in business /Computer science or related field or an MBA.
 2. A minimum of 5 years experience in business analysis or a related field.
 3. Exceptional analytical and conceptual thinking skills.
 4. The ability to influence stakeholders and work closely with them to determine acceptable solutions.
 5. Advanced technical skills.
 6. Excellent documentation skills.
 7. Fundamental analytical and conceptual thinking skills.
 8. Experience creating detailed reports and giving presentations.
 9. Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook.
 10. A track record of following through on commitments.
 11. Excellent planning, organizational, and time management skills.
 12. Experience leading and developing top performing teams.
 13. A history of leading and supporting successful projects.
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่ขาย (Account Executive)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ขยายและพัฒนาตลาดให้เติบโต
 2. ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน
 3. บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
 4. ช่วยในการวางแผนการตลาด
 5. ทำรายงานสถิติข้อมูล และการนำเสนอผลงานของฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง / ชาย
 2. ปริญญาตรี ทางด้านการบริหารหรือการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. จัดทำการวางบิลเพื่อเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันกับ  Broker /ตัวแทนนายหน้า/คู่ค้า เดือนละ 2 ครั้ง
 2. จัดทำรายการกระทบค่าเบี้ยเพื่อ ติดตามให้ตรงตาม Due เดือนละ 2 ครั้ง 
 3. ตรวจสอบ Pay in  กับจำนวนเงินให้ถูกต้อง และตรวจสอบยอดเงินกับ Bank Statement ของบริษัท พร้อมนำส่งให้ฝ่ายบัญชีตั้งพักเจ้าหนี้เข้าระบบ เพื่อตัดเบี้ยในระบบให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
 4. จัดทำ ตรวจสอบ เงินคืนผลประโยชน์ที่ถูกต้องให้ทำคืน ภายใน 7 วัน หลังจากตัดเบี้ยในระบบเรียบร้อยแล้ว
 5. จัดทำและสรุปเพื่อขออนุมัติออกจดหมายทวงถาม (ฉ1) ให้คู่ค้า
 6. จัดทำและสรุปเพื่อขออนุมัติออกจดหมายแจ้งยกเลิก(ฉ2) ให้ลูกค้า 
 7. จัดทำและสรุปเพื่ออนุมัติยกเลิกกรมธรรม์ออกจากระบบ
 8. จัดทำสรุปเบี้ยค้างชำระ(พร้อมเหตุผล)  ทุกรายการส่งให้หัวหน้างานทุกสิ้นเดือน
 9. โทรติดตามค่าเบี้ยประกันลูกค้าต่ออายุที่มีสินเชื่อ
 10. แก้ไขปัญหาและประสานงานภายในแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี (บัญชี , การเงิน , การจัดการทั่วไป) ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 2. มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
 3. ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาได้ ทำงานภายใต้แรงกดดันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 4. ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกสถานที่ได้ (ถ้ามี)
 5. มีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงาน
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างดี
1
อัตรา

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Analyst)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. Responsible for actuarial work, consisting of preparation data and calculation the insurance premium, actuarial reserves.
 2. Preparing an actuarial report to provide the Business units and relevant.
 3. Performing to develop a report system in Insurance Risk to comply with the Risk-Based Capital of OIC.
 4. Attend product implementation committee meeting or working group meeting in relation to product implementation.
 5. Understand product features, benefits, condition and target customer  launch plan, to incorporate in product materials review.
 6. Work with Product marketing, distribution channel or relevant functions to solve issues related to product materials, and to align with OIC /regulation requirements. 
 7. Any other jobs, ad-hoc projects or assignment by Head of Innovation and product

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Bachelor’s or Master’s Degree in Actuarial Science or related fields.
 2. 3-5 Years of Experience in Calculation of IBNR Reserve or other actuarial areas of work for Non-Life Insurer.
 3. Proficiency in Excel (including VBA).
 4. Strong analytical and problem solving skills.
 5. Customer Focus and Result Orientation.
 6. -elf-starter/independent learner/fluency in English
1
อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญงานระบบ RPA

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. วิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
 2. วิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ คู่ค้าต่าง ๆ
 3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ร้องขอ เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาระบบ Application
 4. จัดทา Requirement Spec, Program Spec ในบทบาทของ BA & SA อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. จัดให้มีการทดสอบระบบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบและความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปใช้งาน
 6. จัดทาเอกสารตามกระบวนการพัฒานาระบบ เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัตินาระบบขึ้น Production
 7. อบรมและให้ความรู้การใช้ระบบกับหน่วยงาน Admin & Support และผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 8. ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกในการร่วมกันพัฒนาระบบจนเป็นผลสาเร็จ
 9. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 2. มีประสบการณ์ทางสายงาน พัฒนาระบบไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 3. สามารถขียน Program ภาษา Java และเข้าใจภาษา Programming Web base อื่น ๆ เช่น  .Net หรือ PHP เป็นต้น 4.สามารถเขียน Java ในรูปแบบ J2EE, JavaScript, Jquery, Spring Framework, Hibernate,HTML5
 4. มีความรู้ในการใช้งาน Database ที่เป็น MS SQL, DB2, Oracle และ เขียน Store procedure
 5. มีความรู้เกี่ยวกับ Web Server เช่น HTTP Apache Server, Tomcat, JBOSS
 6. มีความรู้เกี่ยวกับ Tools ในการทำรายงาน เช่น iReport, Crystal Report
 7. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Web Technologies ต่าง ๆ เพื่อนำไปสร้าง Business models ในการพัฒนาระบบ
 8. มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 9. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1
อัตรา

ผู้จัดการดูแลโครงสร้างระบบสารสนเทศ (System Engineer)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ติดตั้ง และ ควบคุม Hardware, Software, Network และ Security
 2. ให้คำปรึกษาในการจัดหา คัดเลือก และ เปรียบเทียบ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 3. กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการ Monitor Server, Network, Security, Inventory และ การจัดเก็บ Logs ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
 4. อบรมให้ความรู้ในการเข้าไปดูแลระบบต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน Admin & Support
 5. มีหน้าที่คอยติดตามข่าวสารทางด้าน Hardware, Software, Network, Security และ Cyber Attack เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
 6. ประสานกับผู้บริหารต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการในเชิงเทคนิคได้อย่างประสิทธิภาพ
 7. เน้นการบริหารจัดการเป็นหลัก
 8. นำเสนอ และ รายงานผลการดำเนินการ การจัดหา ติดตั้ง และ บำรุงรักษากับ ผู้บังคับบัญชา และ Head Of IT ตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ประเมินความเสี่ยง และ ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอพิจารณาในการปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
 2. ประสบการณ์ทำงาน  ต้องมีประสบการณ์ทางสายงานทาง System Engineer อย่างน้อย 3 ปี
 3. มีประสบการณ์ผ่านการควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ตรงกับที่บริษัทฯใช้อยู่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถควบคุมอารมณ์ ภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารในเกณฑ์ดีมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
1
อัตรา

Cyber Security Engineer

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ติดตั้ง และ ควบคุม Hardware, Software, Network และ Security
 2. ให้คำปรึกษาในการจัดหา คัดเลือก และ เปรียบเทียบ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 3. กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการ Monitor Server, Network, Security, Inventory และ การจัดเก็บ Logs ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
 4. อบรมให้ความรู้ในการเข้าไปดูแลระบบต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน Admin & Support
 5. มีหน้าที่คอยติดตามข่าวสารทางด้าน Hardware, Software, Network, Security และ Cyber Attack เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
 6. ประสานกับผู้บริหารต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการในเชิงเทคนิคได้อย่างประสิทธิภาพ
 7. นำเสนอ และ รายงานผลการดำเนินการ การจัดหา ติดตั้ง และ บำรุงรักษากับ ผู้บังคับบัญชา และ Head Of IT ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ประเมินความเสี่ยง และ ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอพิจารณาในการปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
 2. มีประสบการณ์ทางสายงานทาง System Engineer และการดูแลเกี่ยวกับ IT Security อย่างน้อย 3 ปี
 3. มีประสบการณ์ผ่านการควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ตรงกับที่บริษัทฯใช้อยู่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการสื่อสารในเกณฑ์ดีมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี