คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 506.11 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 504.79 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 482.72 KB

2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 568.18 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 588.58 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 586.73 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 583.02 KB

2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 625.61 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 61.98 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 596.06 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 335.36 KB

2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 135.93 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 577.09 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 625.15 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 663.90 KB

2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 615.61 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 695.92 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 587.60 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 586.29 KB

2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 345.73 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2559

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 354.83 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 54.64 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2559

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 45.52 KB

2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 390.92 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2558

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 416.69 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2558

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 461.37 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2558

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 435.08 KB

2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 364.49 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2557

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 574.12 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2557

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 570.94 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2557

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 616.25 KB

2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 329.98 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2556

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 379.49 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2556

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 406.06 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2556

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 384.89 KB