การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 7.60 MB

หนังสือแจ้งกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 396.66 KB

หนังสือแจ้งยกเลิกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 189.68 KB

กำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 134.11 KB

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.52 MB

มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 682.86 KB

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 456.97 KB

มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 895.12 KB

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 872.30 KB

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.52 MB

มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 682.86 KB

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 456.97 KB

มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 895.12 KB

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 872.30 KB

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 239.21 KB

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2562

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.53 MB

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น / Documentation of shareholder's meetings

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 2.62 MB

หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form

คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 87.70 KB

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 220.65 KB

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 320.92 KB

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 207.74 KB

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 1.26 MB

รายละเอียดประกอบการพิจารณาใน วาระที่ 4 , 5 , 6 , 7 / Attachment (Agendas 4, 5, 6, 7)

รายละเอียดประกอบวาระที่ 4

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 265.33 KB

รายละเอียดประกอบวาระที่ 6

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 192.02 KB

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 182.72 KB

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 138.01 KB

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนวิธีปฏิบัติใน การลงคะแนนเสียง

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 125.42 KB

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 128.72 KB

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 253.48 KB