เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหม

แบบฟอร์มแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีผลประโยชน์ COVID-19

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 181.45 KB

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม Motor ประเมินราคา

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 298.81 KB

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม Motor

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 97.15 KB

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม Motor

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 488.73 KB

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม Non-Motor ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 436.24 KB

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม Non-Motor ประกันเบ็ดเตล็ด

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 65.52 KB

ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์และวิธีการขอรับค่าสินไหม รถยนต์

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 113.44 KB

ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุและวิธีการขอรับค่าสินไหม สินไหมเบ็ดเตล็ด

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 131.77 KB

ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุและวิธีการขอรับค่าสินไหม อุบัติเหตุและสุขภาพ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 115.48 KB

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 197.02 KB

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน การประกันภัยโรคมะเร็ง

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 189.49 KB

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 191.70 KB

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ COVID-19

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 222.79 KB

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน สินไหมเบ็ดเตล็ด

ประเภทเอกสาร : PDF
ขนาด : 249.74 KB