TIC ไทยประกันภัย ซื้อปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ ลุ้นรับโชค 2 ชั้น

ระยะเวลาสำหรับโปรโมชั่นนี้ : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดี่ยว ทั้งซื้อกรมธรรม์ใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ทุกแผนประกัน (ยกเว้นประกันภัยรถภาคบังคับ พ.ร.บ.)  กับบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับทุกช่องทางการชำระเงิน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากนั้นเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป

 

ตารางสรุปของรางวัลและกำหนดการจับรางวัล

TIC Lucky draw Announcement

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ ได้แก่ รางวัล สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารวม 184,310 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2 ได้แก่ รางวัล สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารวม 184,310 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ ได้แก่ รางวัล สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารวม 184,310 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4 รางวัลใหญ่ประจำรายการ ได้แก่ รางวัลรถยนต์ Toyota Corolla Cross Hybrid Premium Safety มูลค่า 1,199,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 22 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,751,930  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

กำหนดการจับรางวัล

กำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564  และ มีกำหนดการจับรางวัล ดังนี้

ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่ซื้อประกัน และหรือ ชำระเบี้ยประกันภัย   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564  จับรางวัลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564  ผ่านทาง Line @pchang

ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่ซื้อประกัน และหรือ ชำระเบี้ยประกันภัย   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2564  จับรางวัลวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ผ่านทาง Line @pchang

ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่ซื้อประกัน และหรือ ชำระเบี้ยประกันภัย   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่  31 ธันวาคม 2564  จับรางวัลวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านทาง Line @pchang

ครั้งที่ 4 (จับรางวัลใหญ่ประจำรายการ) สำหรับผู้ที่ซื้อประกัน และหรือ ชำระเบี้ยประกันภัย   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564  จับรางวัลวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. และประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านทาง Line @pchang

*หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป ยกเว้นการจับรางวัล ครั้งที่ 4 ทางบริษัทฯจะนำชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 มารวมจับรางวัลใหญ่ประจำรายการในครั้งที่ 4 

 

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้ง 4 ครั้ง

 

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1.  ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัด  ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ,ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของ บริษัทฯ กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป

2.  ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล  และผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดรายการหากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป

3.  กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ได้รับรางวัลต้องยังมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัลจนถึงวันที่รับรางวัล

4.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544

5.  บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบถึง ความพึงพอใจในของรางวัล คุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว ในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีรับทราบและตกลงติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

6.  ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

7.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์จะต้องรับภาระในส่วนของการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล เช่น จดทะเบียนรถยนต์,ค่าโอน,ค่ามัดจำป้ายแดง และ ค่าภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น

8.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

9.  พนักงานของบริษัทฯและคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

10.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับทราบแล้วว่า การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้ เพื่อใช้ในกิจการของ บริษัท รวมถึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอลบข้อมูลใด ๆ ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับรางวัลใด ๆ

11.รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยทุกท่านมีสิทธิ์ เข้าร่วมรายการนี้ ตามกติกา เงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

12.กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ  จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัล

13.ทางบริษัทฯถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ

14.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2613 0123 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

กรรมการตัดสินหรือเป็นสักขีพยาน

คณะกรรมการดำเนินรายการ

1.นายสมชัย สัจจพงษ์ ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์  ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.นางสาวจันทิมา ศิริจรรยาวัฒน์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานประสบการณ์ลูกค้าและนวัตกรรม บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตัดสินและสักขีพยาน (มีหน้าที่ในการตรวจสอบสลากชิ้นส่วน)

1.ผู้แทนจากสำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองหรือผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

2.ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ

 

ซื้อประกันลุ้นโชคทันที คลิก http://bit.ly/TICWebSite

แอดไลน์ @PChang ติดตามประกาศผล คลิก https://bit.ly/LINEPChang

ใบอนุญาติเลขที่ 681-684/2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

โปรโมชั่นอื่นที่คุณอาจสนใจ

โปรโมชั่นทั้งหมด