TIC Happy Now Normal (PA)

สบายใจกว่า พร้อมคุ้มครองครอบคลุมอุ่นใจ มากกว่าถึง 3 เท่า

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน ทางการเงิน ด้วยความคุ้มครองของการทำประกันภัยอุบัติเหตุ PA ที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยประกันเริ่มต้น 793.- ต่อปี
ประกันอุบัติเหตุ PA คุ้มครองคลอบคลุม อุ่นใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
TIC Happy Now Normal (PA)
เบี้ยประกันเริ่มต้น 793.- ต่อปี
ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์-คุ้มครองมากกว่า3เท่า

คุ้มครองมากกว่า 3 เท่า

อุบัติเหตุสาธารณะ
ซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์-คุ้มครองอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์

คุ้มครองอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์

ทั้งขับขี่หรือโดยสาร
ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์-คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มครองตลอด

24 ชั่วโมง
ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์-ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย

กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัท

รายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
         
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
- อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย)
100,000 300,000 500,000 1,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 300,000 500,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 300,000 500,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
(จ่ายตามจริงต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 30,000 50,000 100,000
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
300,000 900,000 1,500,000 3,000,000
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟใหม้
น้ำร้อนลวก และ การบาดเจ็บอวัยวะภายใน
10,000 30,000 50,000 100,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพกรณี เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
(จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
10,000 10,000 10,000 10,000
         
เบี้ยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาทต่อปี) 793 2,092 3,392 6,641
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

ขั้นอาชีพ

ขั้นอาชีพ 1

ทำงานในสำนักงาน เช่น ข้าราชการ ครู นักศึกษา ผู้บริหาร พนักงานบริษัท

ขั้นอาชีพ 2

ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว เช่น เจ้าหน้าที่การตลาด นักดนตรี

ขั้นอาชีพ 3

ทำงานนอกสำนักงาน เช่น ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า คนงาน

ขั้นอาชีพ 4

ทำงานนอกสำนักงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานปฎิบัติงานโดยรถจักรยานยนต์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 14 วัน- 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
  2. ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคลมชัก โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
  3. จำกัดการซื้อ 2 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น
  4. บริษัทฯ ไม่พิจารณารับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อยู่หรือทำงานใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และ สะบ้าย้อย)

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ