ประกันภัยสู้ยุง Happy Fighter

ยุงหรือจะไฟท์ เมื่อมีประกันภัยสู้ยุง Happy Fighter จาก ไทยประกันภัย

โรคไข้เลือดออก ก็กลายเป็นเรื่องจิ๋วๆ เจอ จ่าย...ครบดูแล เราจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าทันทีที่ตรวจพบ ไม่ว่าอาชีพ ไหนก็ทําประกันไข้เลือดออกได้

เบี้ยประกันเริ่มต้น 290.- ต่อปี
ประกันยุง คุ้มครองโรคไข้เลือดออก โรคร้ายจากยุงลาย จาก TIC ไทยประกันภัย
ประกันภัยสู้ยุง Happy Fighter
เบี้ยประกันเริ่มต้น 290.- ต่อปี
ประกันสุขภาพรายปี จ่ายค่ารักษาทันที

จ่ายค่ารักษาพยาบาลทันที

เมื่อตรวจพบ
ประกันสุขภาพรายปี จ่ายเบี้ยน้อย

จ่ายเบี้ยหลักร้อย

คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท*
ประกันภัย ซื้อได้ทุกคน

สามารถซื้อประกันภัย

ได้ทุกอาชีพ

รายละเอียดความคุ้มครองประกันไข้เลือดออก

แผน 1 แผน 2 แผน 3
       
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
(กรณีตรวจเจอโรคไข้เลือดออกครั้งแรก จ่ายค่ารักษา
พยาบาลให้ทันที)
50,000 70,000 100,000
       
เบี้ยรวมภาษีและอากรแสตมป์ 290 390 490
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  1. ผู้เอาประกันภัย อายุ 1 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำประกันภัย
  2. สามารถซื้อประกันภัยได้ทุกอาชีพ
  3. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน
  4. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
  5. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นกับผู้เอา ประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับและยังมิได้รักษาให้หายขาด
  6. ไม่คุ้มครองการตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  7. จำกัดการซื้อต่อ 2 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น
  8. ขณะซื้อกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และสำหรับผู้เอาประกันภัย ที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องมี Passport และ Work Permit

หมายเหตุ

  1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ