TIC for SME

เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของคุณ ด้วยประกันภัย ที่ครบ ทุกความคุ้มครอง

เราให้ความคุ้มครองสูงกว่าประกันอื่นในตลาด พร้อมเบี้ยประกัน ที่ถูกกว่า ให้คุณมั่นใจ เมื่อซื้อประกันธุรกิจ SME กับไทยประกันภัย คุ้มค่าถูกใจ แน่นอน

เบี้ยประกันเริ่มต้น 2,376.47.- ต่อปี
ประกันธุรกิจ TIC for SME จาก TIC ไทยประกันภัย
TIC for SME
เบี้ยประกันเริ่มต้น 2,376.47.- ต่อปี
ประกันภัยธุรกิจ คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ทุกภัยธรรมชาติ

คุ้มครอง ครอบคลุม
ประกันภัยธุรกิจ คุ้มครองจลาจล

คุ้มครองภัยจากจลาจล

การประท้วง, นัดหยุดงาน
ประกันภัยบ้าน คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองทรัพย์สิน

จากการโจรกรรม

พร้อมประกันภัย

ส่วนบุคคล

รายละเอียดความคุ้มครองประกันธุรกิจ SME

SME 1 SME 2

(1) การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

   
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน และหรือ วัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวและหรือ การชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยเนื่องจาก น้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
(Up to Sum Insured)

- ขยายภัยเพิ่มเติม

   
ภัยจากน้ำท่วม
150,000 500,000
ภัยจากลมพายุ
300,000 1,000,000
ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
300,000 1,000,000
ภัยจากลูกเห็บ
300,000 1,000,000
ภัยจากควัน
300,000 1,000,000
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมี เจตนาร้าย
(ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา
หรือลัทธินิยม)
300,000 1,000,000
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
150,000 500,000

- ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม

   
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการชั่วคราว
90,000
(3,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
150,000
(5,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
เงินทดแทนการสูญเสียรายได้
90,000
(3,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
150,000
(5,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

- ขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 
ค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่มเติมทรัพย์สิน
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายสำหรับต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
2,000 บาทต่อต้น สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายทรัพย์สิน
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อหนึ่งสัญญา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับงานศิลปวัตถุ
10,000 ต่อชิ้น สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

(2) การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)

- ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
- ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง
อันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2)
300,000 1,000,000

(3) การประกันภัยเงินสด

- ความสูญเสียของเงินสดภายในสถานที่เอาประกันภัย
- ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน
- ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะที่ขนส่งตามเส้นทางที่ระบุไว้
ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (ปง.2)
50,000 100,000

(4) การประกันภัยกระจก

คุ้มครองการแตกความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งตรึงตาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอันเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น (คุ้มครองเมื่อมีการทำประกันภัยตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น)
50,000 100,000

(5) การประกันภัยป้ายโฆษณา

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อป้ายโฆษณาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของป้าย อันเกิดจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุภายนอก
50,000 100,000

(6) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) สำหรับ
- การเสียชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
600,000 2,000,000

(7) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลภายในสถานที่เอาประกันภัย (อบ.2)

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพลภาพสิ้นเชิง
(อ.บ.2) จากอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันภัย (จำกัดความคุ้มครอง 2 คนเท่านั้น)
150,000 500,000
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 2,376.47 7,069.49
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

กลุ่มธุรกิจกลุ่ม 1

 1. สถานรับเลี้ยงเด็ก
 2. สำนักงานธนาคาร
 3. หอพัก / อพาท์เม้นท์ / เกสเฮ้าส์ / แมนชั่น
 4. ร้านซ่อมรถยนต์ / โชว์รูม (ไม่มีการซ่อม และพ่นสี)
 5. สถานที่ทำการของหน่วยราชการ
 6. สำนักงาน (ไม่มีการเก็บสินค้าอันตราย)
 7. คลินิก / คลินิกทันตแพทย์
 8. โบสถ์ / วัด
 9. ฟิตเนส / โรงยิม
 10. สมาคม / สโมสร (ไม่รวมไนท์คลับ/คาบา เรท)
 11. โรงงานทำน้ำแข็ง
 12. โรงเรียน / โรงเรียนกวดวิชา / สถาบัน สอนพิเศษ

กลุ่มธุรกิจกลุ่ม 2

 1. โรงรับจำนำ
 2. ร้านเสริมสวย
 3. โรงงานทำเครื่องถม / เครื่องทอง
 4. โรงงานบดพริกป่น (ไม่มีการใช้ความร้อน)
 5. ร้านกาแฟ
 6. ร้านอาหาร
 7. โรงงานทำเครื่องสำอาง (ไม่ใช้แอลกอฮอล์ หรือน้ำมัน)
 8. สถานที่ล้างอัดฟิลม์ภาพยนตร์
 9. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (ค้าปลีก)
 10. ห้องอัด / บันทึกเสียง
 11. ร้านบัดกรีโลหะ (ไม่มีสิ่งผลิตภัณฑด้วยไม้)
 12. โรงงานทำเครื่องเคลือบ (ไม่ใช้ความร้อน จากไฟฟ้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิง)
 13. ร้านทำป้ายโฆษณา
 14. ร้านพิมพ์นามบัตร / เข้าเล่ม
 15. ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า
 16. ร้านวิศวกรรมช่างกล (ไม่มีสิ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยไม้)
 17. โรงกลึง (ไม่มีสิ่งผลิตภัณฑ์ด้วยไม้)
 18. ร้านซักรีด/ซักแห้ง
 19. ร้านถ่ายรูป
 20. โรงแรม
 21. ร้านซ่อมรถยนต์ / ห้องโชว์รถยนต์ (มีการ ซ่อมแต่ไม่มีการพ่นสี)
 22. ภัตตาคาร

กลุ่มธุรกิจกลุ่ม 3

 1. ร้านค้าย่อย (รับรอง: ไม่มีการเก็บสินค้า อันตราย)
  • ร้านขายกระเป๋าถือหรือกระเป๋าเดินทาง
  • ร้านขายคอมพิวเตอร์
  • ร้านขายเครื่องใช้พลาสติก
  • ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ร้านขายเครื่องดนตรี
  • ร้านขายดอกไม้
  • ร้านประดับยนต์
  • ร้านอินเตอร์เน็ต
  • ร้านขายนาฬิกา
  • ร้านขายเบเกอรี่
  • ร้านซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก
  • ร้านขายผ้าม่าน
  • ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ใช่ไม้)
  • ร้านขายรองเท้า
  • ร้านขายแว่นตา
  • ร้านขายเสื้อผ้า
  • ร้านขายหนังสือ
  • ร้านขายอุปกรณ์กีฬา
  • ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน
  • ร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือโละภัณฑ์
  • ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
 2. สถานที่แสดงสินค้า
 3. ร้านซ่อม จักรยานยนต์ (มีการซ่อมแต่ไม่มี การพ่นสี)
 4. ร้านสปา
 5. ร้านให้เช่าและอัดวีดีโอ
 6. โรงงานทำกระเบื้อง / ผลิตภัณฑ์ด้วยดินเผา เครื่องเคลือบ (ไม่มีการใช้ความร้อนจากไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง)

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 1. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตมากกว่า 80% (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1) เท่านั้น
 2. ทรัพย์สินที่ยกเว้น ไม่รับประกันภัย
  • - ทรัพย์สิน/สิ่งปลูกสร้างที่มีประวัติน้ำท่วม 2 ปีติดต่อกัน
  • - ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสต๊อกสินค้า (Stock) เกิน/มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของทุนประกันภัย
  • - สต็อกสินค้าประเภทมือถือ/อุปกรณ์ไอที รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • - สถานประกอบการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนัน คาบาเรท์ บาร์ ไนต์คลับ
  • - ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
  • - ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ในเขตอันตราย/ชุมชน เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนคลองเตย ฯลฯ
  • - ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการทดลองขับรถยนต์ (Test Drive) รวมถึงความเสียหายต่อบุคคลภายนอกทุกกรณี
 3. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Value) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่
 4. สำหรับความคุ้มครองข้อ 7 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ถ้ากรณีที่ในเหตุการณ์เดียวกันมีผู้เสียชีวิต 2 คน จะชดใช้ค่าสินไหมไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะนำมาเฉลี่ยจ่ายคนละเท่าๆ กัน และหมดความคุ้มครองสำหรับข้อ 7 เท่านั้น
 5. สำหรับแผนประกันภัย แผน 2 รับประกันภัยที่ทุนประกันภัยเริ่มต้น 1 ล้านบาท
 6. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 7. จำกัดซื้อได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัยเท่านั้น
 8. ความรับผิดของบริษัทฯ รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ