ประกันภัยบ้าน Happy Guardian

พร้อมคุ้มครอง และดูแลให้ครบ ทั้งบ้าน ทั้งคุณ

สบายใจขึ้นเยอะ! เมื่อมีประกันภัยบ้าน Happy Guardian ดูแลเจ้าของบ้านตัวบ้านและทรัพย์สินใน บ้านเสมือนเป็น Guardian ปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,169.51.- ต่อปี
ประกันอัคคีภัยบ้าน ไฟไหม้ Happy-Guardian
ประกันภัยบ้าน Happy Guardian
เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,169.51.- ต่อปี
ประกันภัยบ้าน คุ้มครองบ้านและคอนโด

ดูแลบ้านและคอนโดที่คุณรัก

สูงสุดถึง 30 ล้านบาท
ประกันภัยบ้าน คุ้มครองภัยธรรมชาติ

คุ้มครองภัยธรรมชาติ

เช่น พายุ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว นํ้าท่วม หลักล้าน*
ประกันภัยบ้าน คุ้มครองการซ่อมบ้าน

ระหว่างซ่อมบ้าน เราก็ดูแล

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้ สูงสุด 150,000บาท*
ประกันภัยบ้าน คุ้มครองการถูกโจรกรรม

หมดกังวลการถูกโจรกรรม

สูงสุด 1 ล้านบาท
ประกันภัยบ้าน คุ้มครองอุบัติเหตุในบ้าน

อุบัติเหตุภายในบ้าน

สูงสุด 500,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยบ้าน

Home 1 Home 2 Home 3 Home 4

(1) การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม

   
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัย ระเบิดภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการ ชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจาก อากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
(Up to Sum Insured)
ภัยธรรมชาติ (ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัย ลูกเห็บ)
20,000

- ขยายภัยเพิ่มเติม

       
ภัยจากลมพายุ
100,000 300,000 500,000 1,000,000
ภัยจากน้ำท่วม
100,000 300,000 500,000 1,000,000
ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
100,000 300,000 500,000 1,000,000
ภัยจากลูกเห็บ
100,000 300,000 500,000 1,000,000
ภัยจากควัน
100,000 300,000 500,000 1,000,000
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมี เจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
100,000 300,000 500,000 1,000,000
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
50,000 150,000 250,000 500,000

- ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม

       
ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (คุ้มครองเมื่อมีการทำประกันภัยตัวอาคารหรือสิ่งปลูก สร้างเท่านั้น)
60,000
(2,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
90,000
(3,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
120,000
(4,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
150,000
(5,000 บาทต่อวัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อชิ้น)
10,000 30,000 50,000 100,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของลูกจ้าง (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อชิ้น)
10,000 30,000 50,000 100,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็น โบราณวัตถุศิลปวัตถุ (ไม่เกิน 10,000 บาท/ชิ้น)
10,000 30,000 50,000 100,000

- ขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 
ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายทรัพย์สิน
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อหนึ่งสัญญา
ค่าใช้จ่ายสำหรับต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง (ภาย ในสถานที่เอาประกันภัย)
2,000 บาทต่อต้น สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพ
10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

(2) การประกันภัยโจรกรรม (จร.2)

100,000 300,000 500,000 1,000,000

(3) การประกันภัยเงินสด (ปง.2)

50,000 50,000 100,000 100,000

(4) การประกันภัยกระจก

(กระจกที่ติดตั้งตรึง ตาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร)
100,000 300,000 500,000 1,000,000

(5) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

200,000 600,000 1,000,000 2,000,000

(6) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

(จำกัดความคุ้มครองสมาชิกภายในครอบครัว 2 คน เท่านั้น)
50,000 150,000 250,000 500,000
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
(รวมภาษีและอากรแสตมป์)
1,169.51 2,702.82 4,235.06 8,049.61
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 1. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่มีการประกอบธุรกิจ อื่นภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ) 
 2. รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีต มากกว่า 80% (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1) และสิ่งปลูกสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ (สิ่งปลูกสร้าง ชั้น 2) เท่านั้น
 3. ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง ที่มีประวัติน้ำท่วม 2 ปีติดต่อกัน
 4. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Value) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สิน ที่เป็นของใหม่
 5. สำหรับความคุ้มครองข้อ 6 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ถ้ากรณีที่ใน เหตุการณ์เดียวกันมีผู้เสียชีวิต 2 คน จะชดใช้ค่าสินไหมไม่เกินจำนวนเงินเอา ประกันภัย โดยจะนำมาเฉลี่ยจ่ายคนละเท่าๆ กัน และหมดความคุ้มครองสำหรับ ข้อ 6 เท่านั้น
 6. สำหรับแผนประกันภัย แผน 4 รับประกันภัยที่ทุนประกันภัยเริ่มต้น 1 ล้านบาท
 7. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 8. จำกัดซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย
 9. ความรับผิดของบริษัทรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ