สารจากประธานกรรมการ

ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการ ร่วมทำงานกับทีมผู้บริหาร เชื่อมั่นว่า การร่วมทุน ในครั้งนี้จะทำให้ไทยประกันภัย เดินต่อไปได้อย่าง มั่นคงและแข็งแกร่งขึ้น

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 จากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามลำดับ โดยอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 245,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14,155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 2,413 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการรับประกันภัย 24 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ และวางแผนของทุกส่วนงานเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงจากทุกส่วนงาน

สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์ต่อเนื่องจากปี 2562 ในการพัฒนา และปรับปรุงช่องทางจำหน่าย การตลาด ผลิตภัณฑ์ นโยบายการรับประกันภัย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ รวมถึงบุคลากร เพื่อให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการประกันภัยที่มีคุณภาพและเหมาะสม

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน นายหน้า ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมถึงผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จด้วยดีและนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

สมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)