ประวัติบริษัท และความเป็นมา

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจาก พระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคน ไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย อย่างเต็มที่บริษัทฯ จึงได้เริ่ม เปิดดำเนินการ

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2481

ภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิดนับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น

ในปี พ.ศ.2482

รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด” และได้รับพระราชทานตราตั้ง จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในปีเดียวกันนั้นเอง

ในปี พ.ศ.2519

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2536

ในปีพ.ศ.2546

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จาก SET Award 2003 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2553

บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร