คณะผู้บริหาร

 

ดร. มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการผู้จัดการ

(รักษาการ) หัวหน้าสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
(รักษาการ) หัวหน้าสายงานรับประกันภัย
(รักษาการ) สายงานบัญชีและการเงิน
 

นางสาวจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ

หัวหน้าสายงานขาย

 

นางสาวจันทิมา ศิริจรรยาวัฒน์

หัวหน้าสายงานประสบการณ์ลูกค้า
และนวัตกรรม

 

นายธนเสฏฐ์ มหาสิทธิธำรงกุล

หัวหน้าสายงานเทคโนโลยี

 

ธนิดา โกศิลป์สุข

หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคล