คณะผู้บริหาร

 

ดร. มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการผู้จัดการ

(รักษาการ) หัวหน้าสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
(รักษาการ) หัวหน้าสายงานรับประกันภัย
 

นางสาวสุทัศนี สุขีชน

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน
 

นางสาวจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ

หัวหน้าสายงานขาย

 

นายกรเอก ศรีทิพาธร

หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ

 

นางสาวจันทิมา ศิริจรรยาวัฒน์

หัวหน้าสายงานนวัตกรรม
และคิดค้นผลิตภัณฑ์

 

นายธนเสฏฐ์ มหาสิทธิธำรงกุล

หัวหน้าสายงานเทคโนโลยี

 

นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์

หัวหน้าสายงานความสัมพันธ์องค์กร