คณะกรรมการบริษัท

 

นายสมชัย สัจจพงษ์

ประธานกรรมการ

 

นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

 

นายอานนท์ ชนไมตรี

กรรมการ

 

นายไตรรงค์ บุตรากาศ

กรรมการ

 

นางภฤตยา สัจจศิลา

กรรมการ

 

นายธัชพล โปษยานนท์

กรรมการอิสระ

 

นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี

กรรมการอิสระ

 

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์

กรรมการอิสระ