ประกันภัย Covid-19 TIC Freedom

เบี้ยหลักร้อย คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท*

ยิ่งกังวล ยิ่งต้องพร้อม ประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล หากตรวจพบว่าติดเชื้อ (COVID-19) รับเงินก้อนชดเชยทันที ตามแผนประกันที่เลือกไว้ สูงสุด 300,000 บ.*

เบี้ยประกันเริ่มต้น 290.- ต่อปี
ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) TIC Freedom จาก TIC ไทยประกันภัย
ประกันภัย Covid-19 TIC Freedom
เบี้ยประกันเริ่มต้น 290.- ต่อปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3
       
ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นครั้งแรก
50,000 75,000 100,000
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
150,000 225,000 300,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (จากอุบัติเหตุเท่านั้น) 
10,000 10,000 10,000
       
เบี้ยรวมภาษีและอากรแสตมป์ 290 490 590
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับใช้
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาก่อนเอาประกันภัย
 3. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรกสำหรับลูกค้าต่ออายุ ไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
 6. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 7. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

หมายเหตุ

 1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย : แพทย์ พยาบาล นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ