แนวทางการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทฯ

ข่าวสารไทยประกันภัย : 25 มิถุนายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากลูกค้าและคู่ค้า ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการตลอดจนค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทฯ

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ด้วย 2 วิธีดังนี้

 

1. รับด้วยการ โอนเงิน

1.1. กรณีมี Gmail (กรอกข้อมูลออนไลน์ได้เลย)

 1. สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่  http://bit.ly/2Wx1tTc
 2. กรอกข้อมูลในช่องว่าง
 3. กดส่ง (Submit)

 

1.2 กรณีไม่มี Gmail (ต้องดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อกรอกข้อมูลส่งทางอีเมล)

 1. สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2wjuHKM
 2. ดาวน์โหลดเอกสาร Word
 3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
 4. ส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสาร
  *สินไหม (ค่าซ่อมรถ) ส่งอีเมลที่นี่ Claim-CA@thaiins.com
  *สินไหม (อื่นๆ) ส่งอีเมลที่นี่ audit@thaiins.com
  *อื่นๆ ที่มิใช่ค่าสินไหม ส่งอีเมลที่นี่ Account-finance@thaiins.com

 

โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการและแจ้งผลทาง  e-mail ให้กับท่าน

*กระบวนการพิจารณา เรียกร้องค่าสินไหม ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามวิธีการปกติ
**คำแนะนำข้างต้น เป็นเพียงวิธีขอเปลี่ยนช่องทางการรับชำระเงินเท่านั้น

 

2. รับด้วย เช็ค

หากลูกค้าและคู่ค้ายังคงยืนยัน ต้องการรับเงินด้วยเช็ค

วิธีการ : บริษัทจะดำเนินการออกเช็คให้กับท่านทันที ณ วันที่ตกลงระหว่างกัน

หมายเหตุ :  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการติดต่อระหว่างกัน บริษัทฯ จะนำส่งเช็คให้กับท่านในโอกาสที่กระทำได้และทันทีที่สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยเป็นไปตามประกาศของรัฐบาล

TIC ไทยประกันภัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  ขอบคุณครับ