ร่วมงานกับไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานใน ตำแหน่งต่างๆ สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของ องค์กรและเติมโตไปด้วยกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411-413 E-mail : HR@thaiins.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

10 ตำแหน่งงาน
1
อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด – Bancassurance (ดูแลพื้นที่ภาคใต้)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับพนักงานธนาคารคู่ค้า

ดำเนิการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเทคนิคการขายให้แก่พนักงานธนาคารคู่ค้า

เยี่ยมเยียนธนาคารคู่ค้า ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานธนาคารคู่ค้าและกระตุ้นยอดขาย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย / สัมมนาให้กับธนาคารคู่ค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ ในงาน Bancassurance, งานขายหรือการตลาดธุรกิจประกันภัย หรือสถาบันการเงิน

3.มีประสบการณ์ในการอบรมงานขาย และทักษะในการนำเสนอ สามารถอบรมการขายเป็นหมู่คณะและรายย่อย

4.มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านการวางแผน การประสานงาน และการสื่อสาร และมีใจรักการบริการ

5.สามารถขับรถยนต์และจัดหามาใช้เพื่อการทำงานนอกสถานที่ได้ทันที

1
อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

1.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์

3.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ

4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีความละเอียด รอบคอบ

2.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel

3.มีมนุษยสัมพันธ์ , ทัศนคติ ในการทำงานที่ดี และชอบงาน Support หรืองานเกี่ยวกับเอกสาร

1
อัตรา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

1. ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/สร้างความสัมพันธ์ที่ดี/และสามารถประสานงานติดตามเก็บเบี้ยประกันภัย

2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร, โปรแกรม

3. จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา

4. จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อการกระตุ้นยอดขาย

5. สร้างความสัมพันธ์กับทางลูกค้า/มีวินัย/รักงานด้านบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งเพื่อนร่วมงานและคู่ค้า

6. คำนวนเบี้ยประกันภัย จัดทำใบเสนอราคา ให้กับคู่ค้า

7. ดำเนินการนำงานเข้าระบบ ตามนโยบายของบริษัท อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย/หญิง

2.วุฒิการศึกษา ปวช. ชึ้นไป

3.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4.มีความละเอียด รอบคอบ

5.มีใจรักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก

6.มีมนุษยสัมพันธ์ , ทัศนคติ ในการทำงานที่ดี และชอบงาน Support หรืองานเกี่ยวกับเอกสาร

1
อัตรา

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายดูแลโครงสร้าง

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

- Windows server 2012,2016 or 2019

  Domain Controller and Group policy, DNS, DHCP, Maintenance Task and File Share 

- Exchange 2013 Setup User and Service administration

- Endpoint Antivirus Monitor, Take Action, Reporting - Solid networking knowledge (OSI network layers, TCP/IP).

New network solutions and or improving the efficiency of current networks

- Understand the working principle of IP Phone system

- Monitor performance and maintain systems according to requirements and report daily, weekly and monthly

- Have good communication skills and work as a team

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี-ปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer

2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3.มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

4.สามารถควบคุมอารมณ์ ภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

5.มีใจรักงานบริการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก

 

1
อัตรา

Service Design

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. Design service for back end process To help in making business or services Meet customer needs Or more operations, including meeting the needs of partners.
 2. Starting with solving systemic problems Those involved Until working with traditional systems
 3. Can define Problem Definition  “Experience Moments” Before, During and After
 4. Analyze the real problem by collecting all problem data in the organization's service.
 5. Opportunity Area is to find opportunities from various insights that we can solve the real problem. And meet that demand by we will Map insights that connect with Experience moments at different times
 6. Investigate and diagnose technology issues reported  or Operational Monitoring.
 7. Collaborate with colleagues, peers, systems analysts and managers to resolve/escalate incidents/problems.
 8. Identify wide impact issues and involve relevant teams to resolve within SLA.
 9. Identify similarities, co-relate incidents and raise problems records/defects for the support teams to identify a solution/workaround.
 10. Retain ownership of customer’s issues and keep them informed of the progress.
 11. Possess detailed knowledge of relevant SLA’s and their implications for support.
 12. Possess in-depth knowledge of processes and good grounding across technology wide procedures.
 13. Identify, recommend and implement process improvements Publish knowledge base articles for any new issues identified.
 14. Keep up to date with technology and use this knowledge to improve resolution times.
 15. Identify the need for training and able to coach peers and team members on latest developments in Technology.
 16. Generate and discuss daily/weekly/periodic reports relevant

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. A bachelor’s degree in business /Computer science or related field or an MBA.
 2. A minimum of 5 years experience in business analysis or process improvement  
 3. Exceptional analytical and conceptual thinking skills.
 4. The ability to influence stakeholders and work closely with them to determine acceptable solutions.
 5. Advanced technical skills.
 6. Excellent documentation skills.
 7. Fundamental analytical and conceptual thinking skills.
 8. Experience creating detailed reports and giving presentations.
 9. Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook.
 10. A track record of following through on commitments.
 11. Excellent planning, organizational, and time management skills.
 12. Experience leading and developing top performing teams.
 13. A history of leading and supporting successful projects.
1
อัตรา

UX/UI Specialist

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. Work closely with head of customer experience and Innovation , development customer jouney  to delivery what customer needs.
 2. Work closely with  designer to deliver product design from conceptualization design, prototyping ready and design artifacts.
 3. Work with designer to conduct some usability test, user research and design workshop
 4. Develop storyboards, flows, sketches, wireframes, animations, and prototypes at appropriate fidelities to communicate your design and ideas to business and development team
 5. Execute all visual design stages from concept to final hand-off to engineering.
 6. Define and document new patterns for our established design system
 7. Produce functional mock-ups and production-ready assets for developers mobile user interfaces, elements and screens
 8. Be a part of agile (Scrum) development team which requires participation from product discovery until product reaches customer’s hand.
 9. Create application wireframes, user flows, visual designs & guidelines
 10. Understand the structure of product & user data, and how it can be filtered and displayed in a useful and understandable way
 11. Effectively communicate your ideas to both clients and team members
 12. Live and breathe interactive design, having high standards and championing good design principles at every opportunity

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Proven work experience as a UI/UX Designer or similar role
 2. Portfolio of design projects
 3. Knowledge of wireframe tools (e.g. Wireframe.cc and InVision)
 4. Up-to-date knowledge of design software like Adobe Illustrator and Photoshop
 5. Team spirit; strong communication skills to collaborate with various stakeholders
 6. Good time-management skills
 7. BSc in Design, Computer Science or relevant field
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่ขาย (Account Executive)

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ขยายและพัฒนาตลาดให้เติบโต
 2. ประสานงานติดตามงานให้กับหน่วยงานภายนอกและฝ่ายสนับสนุนภายใน
 3. บริหารทีมงานเพื่อรักษางานต่ออายุ และขยายงานใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
 4. ช่วยในการวางแผนการตลาด
 5. ทำรายงานสถิติข้อมูล และการนำเสนอผลงานของฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง / ชาย
 2. ปริญญาตรี ทางด้านการบริหารหรือการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย
1
อัตรา

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. จัดทำการวางบิลเพื่อเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันกับ  Broker /ตัวแทนนายหน้า/คู่ค้า เดือนละ 2 ครั้ง
 2. จัดทำรายการกระทบค่าเบี้ยเพื่อ ติดตามให้ตรงตาม Due เดือนละ 2 ครั้ง 
 3. ตรวจสอบ Pay in  กับจำนวนเงินให้ถูกต้อง และตรวจสอบยอดเงินกับ Bank Statement ของบริษัท พร้อมนำส่งให้ฝ่ายบัญชีตั้งพักเจ้าหนี้เข้าระบบ เพื่อตัดเบี้ยในระบบให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
 4. จัดทำ ตรวจสอบ เงินคืนผลประโยชน์ที่ถูกต้องให้ทำคืน ภายใน 7 วัน หลังจากตัดเบี้ยในระบบเรียบร้อยแล้ว
 5. จัดทำและสรุปเพื่อขออนุมัติออกจดหมายทวงถาม (ฉ1) ให้คู่ค้า
 6. จัดทำและสรุปเพื่อขออนุมัติออกจดหมายแจ้งยกเลิก(ฉ2) ให้ลูกค้า 
 7. จัดทำและสรุปเพื่ออนุมัติยกเลิกกรมธรรม์ออกจากระบบ
 8. จัดทำสรุปเบี้ยค้างชำระ(พร้อมเหตุผล)  ทุกรายการส่งให้หัวหน้างานทุกสิ้นเดือน
 9. โทรติดตามค่าเบี้ยประกันลูกค้าต่ออายุที่มีสินเชื่อ
 10. แก้ไขปัญหาและประสานงานภายในแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี (บัญชี , การเงิน , การจัดการทั่วไป) ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 2. มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
 3. ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาได้ ทำงานภายใต้แรงกดดันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 4. ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกสถานที่ได้ (ถ้ามี)
 5. มีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงาน
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างดี
1
อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญงานระบบ RPA

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. วิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
 2. วิเคราะห์และหาวิธีในการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ คู่ค้าต่าง ๆ
 3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ร้องขอ เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาระบบ Application
 4. จัดทา Requirement Spec, Program Spec ในบทบาทของ BA & SA อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. จัดให้มีการทดสอบระบบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบและความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปใช้งาน
 6. จัดทาเอกสารตามกระบวนการพัฒานาระบบ เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาในการขออนุมัตินาระบบขึ้น Production
 7. อบรมและให้ความรู้การใช้ระบบกับหน่วยงาน Admin & Support และผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 8. ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกในการร่วมกันพัฒนาระบบจนเป็นผลสาเร็จ
 9. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 2. มีประสบการณ์ทางสายงาน พัฒนาระบบไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 3. สามารถขียน Program ภาษา Java และเข้าใจภาษา Programming Web base อื่น ๆ เช่น  .Net หรือ PHP เป็นต้น 4.สามารถเขียน Java ในรูปแบบ J2EE, JavaScript, Jquery, Spring Framework, Hibernate,HTML5
 4. มีความรู้ในการใช้งาน Database ที่เป็น MS SQL, DB2, Oracle และ เขียน Store procedure
 5. มีความรู้เกี่ยวกับ Web Server เช่น HTTP Apache Server, Tomcat, JBOSS
 6. มีความรู้เกี่ยวกับ Tools ในการทำรายงาน เช่น iReport, Crystal Report
 7. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Web Technologies ต่าง ๆ เพื่อนำไปสร้าง Business models ในการพัฒนาระบบ
 8. มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 9. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1
อัตรา

Cyber Security Engineer

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. ติดตั้ง และ ควบคุม Hardware, Software, Network และ Security
 2. ให้คำปรึกษาในการจัดหา คัดเลือก และ เปรียบเทียบ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 3. กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการ Monitor Server, Network, Security, Inventory และ การจัดเก็บ Logs ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
 4. อบรมให้ความรู้ในการเข้าไปดูแลระบบต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน Admin & Support
 5. มีหน้าที่คอยติดตามข่าวสารทางด้าน Hardware, Software, Network, Security และ Cyber Attack เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
 6. ประสานกับผู้บริหารต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการในเชิงเทคนิคได้อย่างประสิทธิภาพ
 7. นำเสนอ และ รายงานผลการดำเนินการ การจัดหา ติดตั้ง และ บำรุงรักษากับ ผู้บังคับบัญชา และ Head Of IT ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ประเมินความเสี่ยง และ ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอพิจารณาในการปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
 2. มีประสบการณ์ทางสายงานทาง System Engineer และการดูแลเกี่ยวกับ IT Security อย่างน้อย 3 ปี
 3. มีประสบการณ์ผ่านการควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ตรงกับที่บริษัทฯใช้อยู่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการสื่อสารในเกณฑ์ดีมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี