บริการ

สาขา

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 13 แห่ง ในจังหวัด ระยอง, ชลบุรี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, นครปฐม, พิษณุโลก, เชียงใหม่, อุดรธานี, นครสวรรค์, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และอยุธยา

 

 

Assign Survey

เอกสารสรุปความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ระเบียบ และข้อปฏิบัติ

     ขั้นตอน ระยะเวลาการขอเอาประกันภัย
TH

การเรียกร้องค่าสินไหม

     แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม Motor
TH
     แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม Non-Motor ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
TH
     แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม Non-Motor ประกันเบ็ดเตล็ด
TH
     ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์และวิธีการขอรับค่าสินไหม รถยนต์
TH
     ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุและวิธีการขอรับค่าสินไหม สินไหมเบ็ดเตล็ด
TH
     ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุและวิธีการขอรับค่าสินไหม อุบัติเหตุและสุขภาพ
TH
     เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
TH
     เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน การประกันภัยโรคมะเร็ง
TH
     เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้
TH
     เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ COVID-19
TH
     เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน สินไหมเบ็ดเตล็ด
TH

กรมธรรม์ภาคบังคับ(พรบ.) กรมธรรม์ภาคสมัครใจ(2+,3+,3)