ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. * ประเภทรถที่รับประกันภัย ต้องเป็นรถส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ใช่รถรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า สำหรับรถนำเข้า และรถ Sport ใช้หลักเกณฑ์การรับประกันภัยตามคู่มือประกอบการขายการรับประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ
2. บริษัทไม่พิจารณารับประกันภัยรถซ่อมอู่ห้าง ไม่รับรถป้ายแดง และไม่รับรถที่อายุเกิน 15 ปี
3. กรณีไม่มีความเสียหาย ปีต่ออายุให้ NCB ได้ตามจริงไม่เกิน 50%
4. มูลค่ารถยนต์ขณะเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
5. ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ของความเสียหายอันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก

*** ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด *** ยานพาหนะทางบก หมายถึง เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชี้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง

หมายเหตุ

1. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย กรุณาดูเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า