ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3

เงื่อนไขการรับประกันภัย ช้างSAVE พี่ช้างมีแต่ให้

1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (ต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
      1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
      1.2 รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (รถปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
      1.3 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท

2. ไม่รับประกันภัย รถสปอร์ต ,  รถยนต์นำเข้า และ รถตู้โดยสารทุกประเภท

3. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก โดยผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก

4. ไม่จำกัดอายุรถยนต์

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย ช้างSAVE ประเภท 3

1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (ต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)

      1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)

      1.2 รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (รถปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)

      1.3 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท

2. ไม่รับประกันภัย รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า และ รถตู้โดยสารทุกประเภท

3. ไม่จำกัดอายุรถยนต์

 

หมายเหตุ

1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า