ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2+, 3+

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย  (ต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
      1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
      1.2 รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (รถปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
      1.3 รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท
2. มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
3. ไม่รับประกันภัย รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า และ รถตู้โดยสารทุกประเภท
4. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
5. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี
6. ซ่อมอู่ประกันภัย

 

หมายเหตุ

1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า