ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ตรวจสภาพรถก่อนพิจารณารับประกันภัยทุกคัน  

2. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (ต้องเป็นรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
     2.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) 
     2.2 รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (รถปิคอัพ) ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320) รถตาม
          มาตรฐานจากโรงงานหรือศูนย์จำหน่าย ไม่ต่อเติมโครง หรือหลังคา หรือตู้สำหรับ
          บรรทุกสินค้า เป็นต้น
    2.3 ไม่รับรถดัดแปลง รถนำเข้า รถสปอร์ต รถที่ใช้เพื่อการแข่งขัน รถแต่งซึ่งหรือ
           เข้าข่ายทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

3. อายุรถ 2 ปี - 10ปี

4. ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันที่เอาประกันภัย  

5. กรณีไม่มีความเสียหาย ปีต่ออายุให้ส่วนลดประวัติดีตามจริงไม่เกิน 50%

6. ไม่สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือส่วนลด Fleet และส่วนลดกล้องติดรถยนต์

7. ไม่พิจารณารับประกันภัยซ่อมอู่ห้าง

8. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งนอกเหนือมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์รวมราคาติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG 20,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้อุปกรณ์ตกแต่งไม่รวมถึงสติ๊กเกอร์

9. เก็บค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุในตารางกรมธรรม์สำหรับความเสียหายของรถประกันทุกกรณี ยกเว้น ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลความคุ้มครองพร้อมข้อกำหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

3. ยี่ห้อ-รุ่น ใช้หลักเกณฑ์การรับประกันภัยตามคู่มือประกอบการขายการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ

4. ยานพาหนะทางบกตามผลิตภัณฑ์นี้ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชี้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง 

5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท้จ (ตามมาตรา865)

 

เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย

- สำเนาทะเบียนรถ

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอเอาประกันภัย

- กรณีที่เป็นรถสำหรับผู้บริหารใช้ แต่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลกรุณาแนบสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท