ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ตรวจสภาพรถทุกคัน
2. * ประเภทรถที่รับประกันภัย ต้องเป็นรถส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ใช่รถรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า สำหรับรถนำเข้า และรถ Sport ใช้หลักเกณฑ์การรับประกันภัยตามคู่มือประกอบการขายการรับประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ
3. บริษัทไม่พิจารณารับประกันภัยรถซ่อมอู่ห้าง ไม่รับรถป้ายแดง และไม่รับรถที่อายุเกิน 10 ปี
4. กรณีไม่มีความเสียหาย ปีต่ออายุให้ NCB ได้ตามจริงไม่เกิน 50%
5. ** การเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 3,000/5,000.- บาท จากอุบัติเหตุสำหรับความเสียหายทุกกรณี ยกเว้นความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก*** และผู้เอาประกันภัยสามารถ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ *** ยานพาหนะทางบก หมายถึง เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชี้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง

หมายเหตุ
1. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย กรุณาดูเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า