เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส 1 อัตรา

ลักษณะงาน

   1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

   2. วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น และนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารและทีมงาน

   3. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มผู้บริโภค การแข่งขัน และข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

   4. วิเคราะห์ช่องทางการขาย โดยให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับช่องทาง และมีการพัฒนาช่องทางการขายใหม่

   5. วางแผนและดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กร

   6. ติดตามและประสานงานกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานที่ได้รับมอบหมาย       

                

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. การศึกษาปริญญาตรี

   2. มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายงานด้านประกันภัยอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป              

   3. สามารถใช้ Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี              

   4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสุภาพ  

 

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com