ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

     บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารและพัฒนากิจการไว้ว่า "เราจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจที่สุด (To be the most trusted insurance company)" โดยมีภารกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

     ขณะนี้เรากำลังขยายงาน จึงต้องการผู้แสวงหาโอกาสร่วมงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่าง ยั่งยืน สามารถสมัครงานโดยส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย ระบุตำแหน่งงานที่สมัคร เงินเดือนล่าสุดและค่าตอบแทนที่คาดหวัง ผ่านที่อยู่อีเมล์ดังต่อไปนี้

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com

สมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งที่รับสมัคร

     เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

         Call Center (สัญญาจ้าง 1 ปี)

     เจ้าหน้าที่บัญชี 3 อัตรา

         เจ้าหน้าที่บัญชี 

     เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส 1 อัตรา

         เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส

     Non-Motor Claim Executive/เจ้าหน้าที่สินไหม PROPERTY/MARINE 2 อัตรา

         Non-Motor Claim Executive/เจ้าหน้าที่สินไหม PROPERTY/MARINE

     เจ้าหน้าที่ Online Agent ประจำภาคตะวันออก/อีสาน/ใต้ 6 อัตรา

         เจ้าหน้าที่ Online Agent ประจำภาคตะวันออก/อีสาน/ใต้

     นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาวุโส

         Senior Actuary

     ผู้จัดการ Compliance

         Compliance Manager

สมัครงานออนไลน์

สมัครงานออนไลน์

สมัครงาน

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กํากับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ใบสมัครงานออนไลน์ Job Application Form Online
ตำแหน่งที่สมัคร * (Position Applied)

เงินเดือนที่คาดหวัง (Expected salary)

ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (Photo)

(ภาพนามสกุล .gif , .jpg , .jpeg)

แนบไฟล์ประวัติย่อ (Resume)

(ไฟล์นามสกุล .doc , .xls , .pdf , .txt)

ข้อมูลส่วนตัว PERSONAL DATA
ชื่อ-สกุล(ไทย) * Name(Thai)
ชี่อยู่ปัจจุบัน *(Present Address)
โทรศัพท์ *(Telephone)
โทรศัพท์ที่ทำงาน(Telephone Office)
โทรศัพท์มือถือ(Mobile)
อีเมล์แอดเดรส(E-mail address)
วัน-เดือน-ปีเกิด *(Birthdate)
อายุ *(Age)
ส่วนสูง *(Height)
น้ำหนัก *(Weight)
สถานภาพสมรส *(Marital status)
ศาสนา *(Religion)
สัญชาติ *(Nationality)
บัตรประชาชนเลขที่ *(ID Card No.)
วันที่ออกบัตร
วันหมดอายุ *(Date of expiry)

สถานภาพทางทหาร

(Military Status)

ประวัติการศึกษา EDUCATION BACKGROUND
ระดับการศึกษา *(Education Level)
ชื่อสถานศึกษา *(Education Institute)
ปีที่สำเร็จ *(Year End)
วุฒิการศึกษา/สาขา *(Degree/Major)
อื่นๆ (others)
เกรดเฉลี่ย *(GPA)
ประสบการณ์การทำงาน Work Experience
1. ชื่อบริษัท(company name)
ประเภทของธุรกิจ (Type of business)
ระยะเวลา (Working period) จาก
ปี เดือน
ระยะเวลา (Working period) ถึง
ปี เดือน
ตำแหน่ง (Position)
ลักษณะงาน (Job summary)
2. ชื่อบริษัท(company name)
ประเภทของธุรกิจ (Type of business)
ระยะเวลา (Working period) จาก
ปี เดือน
ระยะเวลา (Working period) ถึง
ปี เดือน
ตำแหน่ง (Position)
ลักษณะงาน (Job summary)
ความสามารถพิเศษ (Special ability)
ภาษาต่างประเทศ * (Foreign language)
อ่าน * (Reading)
พูด * (Speaking)
เขียน * (Writing)
ภาษาต่างประเทศ * (Foreign language)
อ่าน * (Reading)
พูด * (Speaking)
เขียน * (Writing)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ *

(Program Computer)

ข้อมูลอื่นๆ (Others)

ท่านเคยถูกไล่ออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้างเพราะกระทำผิดหรือไม่?

(Have you ever been dismissed or discharged because of commiting any offense?)

ท่านเคยถูกไล่ออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้างเพราะกระทำผิดหรือไม่?

(Have you ever been dismissed or discharged because of commiting any offense?)

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่?

(Have you ever been physical disability?)

ในระหว่าง 5 ปี ที่ผ่านมาท่านเจ็บป่วยรุนแรงหรือไม่?

(Have you ever been seriously ill during last 5 years?)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ

(I hereby certify that all statements made in this application are true)

สมัคร ณ วันที่ (Date)

2020-04-02 20:16:02