การประชุมวิสามัญผุ้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผุ้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2561

    Notice of the Extraordinary General Shareholder's Meeting No.1/2018

EN
TH
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

    A Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2018

EN
TH
แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ

    Restructuring Plan

EN
TH
แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

    Form of Report on the Delisting of Shares (F 10-6)

EN
TH
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้าง กิจการและแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

    Opinions of the Independent Financial Advisor on the reasonableness of                                       the Restructuring Plan and Business Alliance Plan with Southeast Group Co.,Ltd

EN
TH
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างกิจการ

    Opinion of the Board of Directors to the Shareholders on the Potential Impact of the Business Restructuring

EN
TH
ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์

    Opinion of the Independent Directors on the Delisting of Securities

EN
TH
ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

    Draft Articles of Association (Only amendments)

EN
TH
สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (ตามบัญชี 2)

    Information Memorandum on the Acquisition of Assets and Entering into Connected Transactions in Connection with the entering into Entire Business Transfer (List 2)

EN
TH
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทโฮลดิ้งตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ

    Information Memorandum on the Allocation of Newly-issued Ordinary Shares to Specific Person (Private Placement) by Holding Company in Accordance with the Restructuring Plan

EN
TH
ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

    Profiles of the persons nominated as the new directors of the Company

EN
TH
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

    Profiles of the Members of the Audit Committee proposed by the Company to be the proxy for the shareholders

EN
TH
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ในการลงคะแนนเสียง

    Articles of Association regarding shareholders meeting, and the Procedures for Vote Casting

EN
TH
แผนที่สถานที่จัดประชุม

    Map of meeting venue

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form
คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

    Instructions of the Proxy Forms

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

    Proxy Form A

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

    Proxy Form B

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

    Proxy Form C

EN
TH

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

    Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018

EN
TH