การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อมูลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

Conversion of Preferred Shares to Ordinary Shares  

กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 18 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

    Conversion of preferred shares into ordinary shares No.18 (15 February 2018)

EN
TH
ใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

    Preferred Shares Conversion Application

EN
TH
แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 18 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

   Conversion of preferred shares into ordinary shares No.18  (15 February 2018)

EN
TH
กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 19 (วันที่ 15 มิถุนายน 2561)

    Conversion of preferred shares into ordinary shares No.19 (15 June 2018)

TH
ใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

    Preferred Shares Conversion Application

TH
แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 20 (วันที่ 15 ตุลาคม 2561)

   Conversion of preferred shares into ordinary shares No.20  (15 October 2018)

EN
TH
กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

   Conversion of preferred shares into ordinary shares No.21  (12 Febuary 2019)

EN
TH
แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 21 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)

   Conversion of preferred shares into ordinary shares No.21  (15 February 2019)

EN
TH
กำหนดการให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 (วันที่ 14 มิถุนายน 2562)

   Conversion of preferred shares into ordinary shares No.22 (14 June 2019)

EN
TH