การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

   BOD’s resolution  regarding dividend payment and the 2018

EN
TH
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

  The Minute of Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2018

EN
TH
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

   Right of Shareholders to propose agenda and propose agenda to nominate persons    to be elected as directors

EN
TH
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

     

TH
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น / Documentation of shareholder's meetings
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

    Notice of the Annual General Shareholder's Meeting No. 1/2018

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form
คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

    Explanation regarding the proxy forms

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

    Proxy Form A

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

    Proxy Form B

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

    Proxy Form C

EN
TH
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

    A copy of the Monute of the AGM No. 1/2017

EN
TH
รายละเอียดประกอบการพิจารณาใน วาระที่ 4 , 5 , 6 , 7 / Attachment (Agendas 4, 5, 6, 7)
รายละเอียดประกอบวาระที่ 4

    Attachment Agenda 4

EN
TH
รายละเอียดประกอบวาระที่ 5

    Attachment Agenda 5

EN
TH
รายละเอียดประกอบวาระที่ 6

    Attachment Agenda 6

EN
TH
รายละเอียดประกอบวาระที่ 7

    Attachment Agenda 7

EN
TH
รายละเอียดประกอบวาระที่ 8

    Attachment Agenda 8

EN
TH
ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

    Background of Independent director to be assigned  as the shareholders's proxy

EN
TH
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนวิธีปฏิบัติใน การลงคะแนนเสียง

    Regulations and Articles of Association of the company,concerning  

EN
TH
แผนที่สถานที่จัดประชุม

    Map of the meeting place

EN
TH