การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

   Minutes of AGM 2019

TH
มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

   BOD’s resolution  regarding dividend payment and the 2019

EN
TH
มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

   BOD’s resolution  regarding dividend payment and the 2018

EN
TH
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

  The Minute of Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2018

EN
TH
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2562
TH
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ประจำปี 2562

     

TH
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น / Documentation of shareholder's meetings
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

    Notice of the Annual General Shareholder's Meeting 2019

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ / Proxy Form
คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

    Explanation regarding the proxy forms

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

    Proxy Form A

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

    Proxy Form B

EN
TH
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

    Proxy Form C

EN
TH
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

    A copy of the Monute of the AGM No. 1/2018

EN
TH
รายละเอียดประกอบการพิจารณาใน วาระที่ 4 , 5 , 6 , 7 / Attachment (Agendas 4, 5, 6, 7)
รายละเอียดประกอบวาระที่ 5

    Attachment Agenda 5

EN
TH
รายละเอียดประกอบวาระที่ 7

    Attachment Agenda 7

EN
TH
ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

    Background of Independent director to be assigned  as the shareholders's proxy

EN
TH
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนวิธีปฏิบัติใน การลงคะแนนเสียง

    Regulations and Articles of Association of the company,concerning  

EN
TH
แผนที่สถานที่จัดประชุม

    Map of the meeting place

EN
TH