ไทยประกันภัย

ติดต่อไทยประกันภัย

สำนักงานใหญ่
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100
โทรสาร. 0-2652-2870-2
E-mail : tic@thaiins.com

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เรื่องร้องเรียน / เสนอแนะ / สอบถาม / ชมเชย
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
ถนน *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
ไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร/FAX
E-Mail
 
ท่านเป็นลูกค้า บริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) อยู่ในปัจจุบันหรือไม่* เป็น ไม่ได้เป็น
หมายเลขอ้างอิง กรณีเป็น
ลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน
เลขที่กรมธรรม์ หรือ
เลขที่เคลม
หรือ
เลขทะเบียนรถ
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
ต้องการร้องเรียน ต้องการเสนอแนะ ต้องการสอบถาม ต้องการชมเชย
ประเภทของบริการ *
กรุณาใส่ระยะเวลา นับจาก
ช่วงที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน* (กรณีร้องเรียน/ชมเชย)
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน
รายละเอียด
 
ท่านต้องการให้ทางบริษัทติดต่อกลับหาท่าน * ต้องการ ไม่ต้องการ
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กํากับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทไทยประกันภัย
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ * ถนน *
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ *
จังหวัด * ไปรษณีย์
โทรศัพท์ *
โทรสาร/FAX
หมายเลขอ้างอิง กรณีเป็น
ลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน
เลขที่กรมธรรม์ หรือ
เลขที่เคลม หรือ
เลขทะเบียนรถ
 
ท่านเป็นลูกค้า บริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) อยู่ในปัจจุบันหรือไม่ *
เป็น ไม่ได้เป็น
ประเภทของบริการ *
กรุณาใส่ระยะเวลา นับจาก
ช่วงที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน* (กรณีร้องเรียน/ชมเชย)
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน