รู้จักไทยประกันภัย

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย ตามประกาศ คปภ.

     2562
     แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 1/2562
TH
     แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 2/2562
TH
     แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 3/2562
TH
     2561
     แบบ ปผว.1 รายปี 2561
TH
     แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 1/2561
TH
     แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 2/2561
TH
     แบบ ปผว.1 รายไตรมาส 3/2561
TH
     2560
     แบบ ปผว.1 รายปี 2560
TH
     งบการเงิน
     งบการเงินไตรมาส 1/2562
TH
     งบการเงินไตรมาส 2/2562
TH
     งบการเงินไตรมาส 1/2561
TH
     งบการเงินไตรมาส 2/2561
TH
     งบการเงินไตรมาส 3/2561
TH

ประวัติบริษัท และความเป็นมา

              บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น  เพื่อให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อ    ให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการ

               ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2481 ภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิดนับ   เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น

               ในปี พ.ศ.2482 รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น                    “บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด”     และได้รับพระราชทานตราตั้งจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช             มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในปีเดียวกันนั้นเอง

               ในปี พ.ศ.2519 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2536

               ในปีพ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จาก SET Award 2003  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

               ปัจจุบัน บริษัทฯ  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต       เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 13 แห่งในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม  อุดรธานี นครสวรรค์ หาดใหญ่  สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต และอยุธยา

วิสัยทัศน์ และภารกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

" เร็ว ง่าย ให้พี่ช้างดูแล Speedy and Easy "

ภารกิจ (Mission)

" พัฒนาเทคโนโลยี และ บุคลากร เพื่อความเติบโตและสร้างกำไรอย่างยั่งยืน "

Mission 2020 Top 20 in 2020

สารจากประธานกรรมการ

 

              ในปี 2560 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน  2,259.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 188.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.12 และในส่วนของรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 97.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.34  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559  ในปีนี้เราได้เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการภายในเพื่อวิเคราะห์  และควบคุมให้งานบริการรวดเร็วขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบายการให้ความสำคัญของคุณภาพ  งานบริการสำหรับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย ตัวแทนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อขยายเบี้ยรับประกันภัยในอนาคต

              สำหรับ ปี 2561  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   ได้ตัดสินใจในก้าวสำคัญอีกขั้นหนึ่ง คือ การเข้าร่วมทุนกับ  บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการร่วมทำงานกับทีมผู้บริหาร เชื่อมั่นว่า การร่วมทุนในครั้งนี้จะ  ทำให้ไทยประกันภัย เดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้น ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มทีซีซี ที่มีธุรกิจขยายสู่ระดับภูมิภาค และ ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทในกลุ่มสามารถต่อยอดทางธุรกิจ เติบโตด้วยการสอดประสานจุดแข็งของธุรกิจต่างๆ ภายใน      กลุ่มได้อย่างดีเยี่ยม

              การบริหารงานของบริษัทฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยดีเสมอมา ผมและคณะผู้บริหาร มีความ      ตั้งใจที่จะบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนผลักดันให้บริษัทฯ  ก้าวไปข้างหน้าและตอบสนองความต้องการ      ของลูกค้าในโลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้บริการอันดีเยี่ยมที่จะตอบโจทย์ความต้องการและนำมาซึ่งความ     พึงพอใจของลูกค้าไทยประกันภัยในปีนี้และปีต่อๆไป

 

คณะกรรมการบริษัท

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

( I Code ) ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

Investment Governance Code : I Code

      ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ( I Code )
TH

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ

     จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
TH

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

     นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
TH

นโยบายรับเรื่องร้องเรียน

     นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
TH

ข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ

     ข้อบังคับบริษัท
TH
     หนังสือบริคณห์สนธิ
TH

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

     กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
TH